Aermec Suomi Oy

Suomalainen kylmäalan osaaja

Aermec-ilmastointilaitteiden kokenut maahantuoja

Aer­mec Suo­mi Oy on koti­mai­nen kyl­mä­alan asian­tun­ti­ja, jol­la on alas­taan jo kym­me­nien vuo­sien koke­mus. Maa­han­tuom­me Ita­lias­sa val­mis­tet­tu­ja kor­kea­laa­tui­sia ja luo­tet­ta­via Aer­mec-ilmas­toin­ti­lait­tei­ta. Yri­tys on val­mis­ta­nut kyl­mä­lait­tei­ta rei­lut puo­li vuo­si­sa­taa ja toi­mit­taa nii­tä eri­puo­lil­le maailmaa.

Tuotteita kaikkiin tarpeisiin

Laa­ja tuo­te­va­li­koi­mam­me kat­taa kai­ken pie­nis­tä läm­pö­pum­puis­ta suu­riin megawa­tin kyl­mä­ve­sia­se­miin. Tar­joam­me rat­kai­sut kaik­kiin ilmastointi‑, jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­tar­pei­sii­si. Koke­nut hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa sinua löy­tä­mään juu­ri sinul­le par­hai­ten sopi­vat tuotteet.

Aermec-ilmastointilaitteiden kokenut maahantuoja

Aer­mec Suo­mi Oy on koti­mai­nen kyl­mä­alan kon­ka­ri, jol­la on alas­taan jo kym­me­nien vuo­sien koke­mus. Maa­han­tuom­me Ita­lias­sa val­mis­tet­tu­ja kor­kea­laa­tui­sia ja luo­tet­ta­via Aer­mec-ilmas­toin­ti­lait­tei­ta. Yri­tys on val­mis­ta­nut kyl­mä­lait­tei­ta rei­lut puo­li vuo­si­sa­taa ja toi­mit­taa nii­tä eri­puo­lil­le maailmaa.

Tuotteita kaikkiin tarpeisiin

Laa­ja tuo­te­va­li­koi­mam­me kat­taa kai­ken pie­nis­tä läm­pö­pum­puis­ta suu­riin megawa­tin kyl­mä­ve­sia­se­miin. Tar­joam­me rat­kai­sut kaik­kiin ilmastointi‑, jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­tar­pei­sii­si. Koke­nut hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa sinua löy­tä­mään juu­ri sinul­le par­hai­ten sopi­vat tuotteet.

Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät yrityksellesi

Vali­koi­mis­tam­me löy­dät laa­duk­kaat jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät yri­tyk­se­si toi­mis­toon tai pro­ses­si­ti­loi­hin. Meil­tä saat myös tehok­kaat rat­kai­sut ATK-tilo­je­si jääh­dy­tyk­seen, niin suo­ra­höy­rys­tei­se­nä kuin välil­li­se­nä­kin rat­kai­su­na. Toi­min­taam­me kuu­luu myös päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa sekä kyl­mä­ti­lo­jen rää­tä­löi­dyt kokonaistoimitukset.

Kattavat neuvonta- ja huoltopalvelut

Tuot­tei­den asian­tun­te­va huol­to ja tek­ni­nen neu­von­ta ovat tär­keim­piä pal­ve­lui­tam­me. Haluam­me pitää huo­len, että toi­mit­ta­mam­me tuot­teet pysy­vät täy­des­sä toi­min­ta­kun­nos­sa ja asiak­kaat löy­tä­vät nopeas­ti avun mah­dol­li­siin ongelmiin.